Määratlemata

VÕRU MUUSIKAKOOL DIREKTORI KÄSKKIRI 

Võru 11.10.2021 nr 20.2-1/100 

Akordioni suunatud enampakkumise tingimuste kinnitamine Võru Linnavolikogu 11. novembri 2015 määruse nr 19 “Linnavara eeskiri” § 5 lg 2, § 10, § 13, § 15, § 22 ja Võru Linnavalitsuse 29.09.2021 korralduse nr 593 “Loa andmine Võru Muusikakoolile vallasvara võõrandamiseks” alusel 

1. Viia Võru Muusikakoolis läbi suunatud kirjalik enampakkumine akordionile Exelsior B41P (inventari nr MK0031, soetatud 2003 aastal, soetusmaksumus 5369 eurot 58 senti). 

2. Akordion on rahuldavas seisukorras. 

3. Kirjaliku suunatud enampakkumise Võru Muusikakooli õppuritele viib läbi haldusjuht Tiit Kõlli. 

4. Kirjalik info saata muusikakooli õpetajate listi, avaldada kooli kodulehel ja panna välja kooli stendile. 

5. Enampakkumise tingimused: 

5.1 Akordioni saab näha tööpäeviti 12. oktoobrist kuni 20. oktoobrini 2021 klassis 209. 

5.2 Akordioni alghind on 2500 €. 

5.3 Kirjalikul enampakkumisel esitab pakkuja märgusõnaga „Exelsior“ pakkumuse dokumendid kinnises ümbrikus kooli kantseleisse hiljemalt 21. oktoobril 2021 kella 13.00-ks. Pakkumus peab olema allkirjastatud pakkuja/esindaja poolt. 

5.4 Pakkumus, mis ei ole esitatud tähtaegselt, enampakkumises ei osale. 

5.5 Pakkumised avatakse 21. oktoobril 2021 kell 14.00 kooli kantseleis. 

5.6 Enampakkumise võitja on kohustatud akordioni ära viima oma kulul lepingu sõlmimisele järgneva 5 tööpäeva jooksul. 

Piret Rips-Laul