Võru Gümnaasium, Võru Kesklinna Kool ja Võru Kreutzwaldi Kool  arvestavad õpingute osana õpilase osalemist Võru Muusikakoolis. Muusikakoolis õppimine võrdub muusikatundides osalemisega üldkoolis.

Kui õpilane soovib üldkooli muusikatunni ajal tulla muusikakooli pillitundi või kasutada muusikatunni aega teiste üldkooli tundide ettevalmistusajana, siis palume lapsevanemal tulla  vastavasisulise sooviga  muusikakooli kantseleisse hiljemalt 1.10.2019.

Muusikakool teeb taotluse õppetunnist vabastamise kohta üldkooli juhtkonnale. Üldkool hindab iga taotlust eraldi ja otsuse teeb üldkooli direktor oma käskkirjaga. Kui otsus on positiivne, siis maikuu lõpus esitab muusikakooli esindaja hinnetelehe/tõendi/tunnistuse õpilase õppetegevuses osalemise/õppetulemuste kohta.